arbetsmiljölagen temperatur

Arbetsmiljölagen – Temperatur, säkerhet, med mera

Enligt Arbetsmiljölagen finns det specifika riktlinjer för att säkerställa en lämplig temperatur på arbetsplatsen. Det är avgörande för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Lagen anger att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att arbetsmiljön blir farlig för de anställda, vilket inkluderar att hålla en optimal temperatur.

Hur varmt får det vara som högst på arbetsplatsen?

Arbetsmiljöverket har inte fastställt exakta gränsvärden för hur hög temperaturen får vara på arbetsplatsen, men det finns allmänna rekommendationer att följa. Temperaturer över 26°C anses som påfrestande och kan påverka både arbetsprestationen och välmåendet negativt. När temperaturen stiger över 30°C bör arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka temperaturen eller anpassa arbetsförhållandena för att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Dessa åtgärder kan inkludera att erbjuda extra pauser i svalare miljöer, justera arbetstiderna för att undvika de varmaste perioderna på dagen, eller tillhandahålla fläktar och luftkonditionering. Vidare kan arbetsgivaren ge anställda möjlighet att utföra lättare arbetsuppgifter eller arbeta i skugga eller mer ventilerade områden. Att säkerställa att arbetstagarna har tillgång till tillräckligt med dricksvatten är också en viktig åtgärd för att motverka värmestress och uttorkning.

fläktar kan beroende på situationen hjälpa till att förbättra arbetsmiljön
Fläktar kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön under de varma sommarmånaderna.

Måste företaget kyla ned arbetsplatsen med Air Condition vid värmebölja?

Det finns inga specifika krav i Arbetsmiljölagen som tvingar arbetsgivare att installera air condition, men det är arbetsgivarens ansvar att se till att temperaturen inte blir för hög. Vid värmeböljor kan fläktar, luftkonditioneringsenheter eller andra kylsystem vara nödvändiga för att bibehålla en komfortabel och säker arbetsmiljö. Det är också viktigt att arbetsgivaren ser till att det finns tillgång till kallt dricksvatten och möjlighet till skugga och vila för utomhusarbetare.

det finns inga specifika krav i arbetsmiljölagen att använda en air condition för att få en lägre temperatur men det får heller inte bli för varmt
Det finns inga specifika krav i arbetsmiljölagen som säger att en Air Condition måste användas – Men det får heller inte bli för varmt varpå en AC kan vara ett alternativ för att få en lägre temperatur.

Hur låg temperatur får det vara enligt arbetsmiljölagen?

Enligt arbetsmiljölagen finns det inga specifikt fastställda lägsta temperaturer, liksom det inte finns för höga temperaturer. Dock finns det allmänna riktlinjer och rekommendationer som arbetsgivare bör följa för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Som en tumregel bör inomhustemperaturen inte sjunka under 18°C vid stillasittande arbete. Detta är viktigt för att undvika obehag och potentiella hälsorisker för de anställda. Vid mer fysiskt krävande arbete kan något lägre temperaturer vara acceptabla, men dessa bör inte understiga 14°C för att undvika risk för hypotermi och andra köldrelaterade besvär.

Vid arbete utomhus ställs ytterligare krav på arbetsgivaren att vidta extra åtgärder för att skydda arbetstagarna mot kyla. Detta inkluderar att tillhandahålla varma arbetskläder och tillgång till uppvärmda rastutrymmen där arbetstagare kan värma sig under raster. Arbetsgivaren bör också planera arbetet så att det finns möjligheter till regelbundna pauser i uppvärmda miljöer, och vid extrem kyla kan det vara nödvändigt att avbryta arbete helt eller delvis för att garantera arbetstagarnas säkerhet och välbefinnande.

kallare än 18 grader celsius bör det inte vara på arbetsplatsen om arbetet är stillasittande eller enbart kräver låg fysiskt aktivitet
Kallare än 18 grader Celsius bör det inte vara på arbetsplatsen om arbetet är stillasittande eller enbart kräver låg fysisk aktivitet.

Vad är det bästa uppvärmningssystemet för olika arbetsplatser?

Valet av uppvärmningssystem beror på arbetsplatsens specifika förutsättningar. För kontor och mindre arbetsplatser är luftvärmepumpar eller vattenburna värmesystem vanliga och effektiva. I industrimiljöer där stora ytor ska värmas upp kan strålvärme eller varmluftsaggregat vara mer lämpliga. Det är också viktigt att överväga energieffektiva lösningar för att minimera miljöpåverkan och driftskostnader.

luftvärmepumpar är ett vanligt uppvärmningssystem på många arbetsplatser och lokaler
Luftvärmepumpar är ett vanligt uppvärmningssystem på många arbetsplatser och i många lokaler – De erbjuder bra effekt till en förhållandevis låg energiförbrukning.

Vill du grotta ner dig mer kring Arbetsmiljöverkets lagar och regler om temperatur och klimat? Då vill vi tipsa om att besöka deras hemsida, www.av.se.

Varför är det viktigt med rätt temperatur – Bortsett från att det står i arbetsmiljölagen?

En korrekt temperatur är avgörande för de anställdas hälsa och produktivitet. För hög temperatur kan leda till värmeslag, utmattning och koncentrationssvårigheter, medan för låg temperatur kan orsaka hypotermi, nedsatt fingerfärdighet och allmän obehagskänsla. Bortsett från de direkta hälsoeffekterna påverkar temperaturen även den allmänna arbetsmiljön och kan leda till minskad produktivitet och ökad risk för olyckor.

utöver vad arbetsmiljölagen säger om temperatur på arbetsplatsen så är det framförallt viktigt för de anställdas välmående och prestation på jobbet
Utöver det som Arbetsmiljölagen beskriver gällande temperatur på arbetsplatsen, så är den viktigaste anledningen med ett behagligt klimat givetvis de anställdas välmående, vilket i sin tur ger en bra prestation på jobbet.

Vad är konsekvenserna vid för låg eller hög temperatur för de anställda?

Konsekvenser av att arbeta i en för låg temperatur

Att arbeta i en för låg temperatur kan ha flera allvarliga konsekvenser för de anställdas hälsa och säkerhet:

Hypotermi:
Långvarig exponering för kyla kan leda till hypotermi, ett farligt tillstånd där kroppstemperaturen sjunker under 35°C. Hypotermi kan orsaka skakningar, slöhet, förvirring, och i allvarliga fall, medvetslöshet och död. Det är kritiskt att snabbt identifiera och behandla hypotermi för att undvika livshotande komplikationer.

Nedsatt fingerfärdighet och motorik:
Kyla kan leda till stelhet i leder och muskler, vilket påverkar finmotoriken negativt. Detta kan öka risken för arbetsplatsolyckor, särskilt i yrken som kräver precision och noggrannhet, som snickeri, kirurgi eller arbete med maskiner.

Nedsatt koncentration:
När kroppen arbetar för att hålla sig varm, minskar blodflödet till hjärnan, vilket kan påverka koncentrationsförmågan negativt. Detta kan leda till att arbetstagare gör fler misstag och blir mindre effektiva i sina arbetsuppgifter.

Ökad stress och obehag:
Arbetstagare som utsätts för konstant kyla kan uppleva ökad stress och obehag, vilket kan påverka deras mentala hälsa och välbefinnande över tid. Detta kan leda till högre sjukfrånvaro och lägre arbetsmoral.

Konsekvenser av att arbeta i för hög temperatur

Att arbeta i en för hög temperatur kan också ha allvarliga hälsoeffekter och påverka arbetsprestationen negativt:

Värmeslag:
Detta är ett akut tillstånd där kroppens temperaturreglering sviktar, vilket kan leda till förvirring, medvetslöshet och i värsta fall döden om det inte behandlas omedelbart. Symptom på värmeslag inkluderar huvudvärk, yrsel, illamående, snabb puls och röd, het och torr hud.

Utmattning och minskad produktivitet:
Höga temperaturer kan påverka den fysiska och mentala prestationsförmågan negativt. Arbetstagare kan uppleva trötthet, svaghet och utmattning snabbare, vilket leder till minskad produktivitet och effektivitet.

Dehydrering:
Hög värme kan leda till överdriven svettning och därmed vätskeförlust. Dehydrering kan orsaka huvudvärk, yrsel, minskad urinproduktion och allmän svaghet, vilket kan påverka arbetsförmågan och öka risken för misstag.

Förhöjd olycksrisk:
Vid höga temperaturer ökar risken för olyckor på grund av minskad koncentration och snabbare uttröttning. Arbetstagare kan bli mer benägna att begå fel och drabbas av olyckor, särskilt i yrken som kräver fysisk ansträngning eller hantering av farliga material.

Hudproblem:
Långvarig exponering för hög värme kan leda till hudproblem såsom värmeutslag och brännskador. Detta är särskilt relevant för arbetstagare som vistas utomhus under sommaren eller arbetar i varma miljöer som storkök eller industriugnar.

Åtgärder för att förebygga temperaturrelaterade problem

För att skydda arbetstagare mot extrema temperaturer, bör arbetsgivare vidta följande åtgärder:

 • För kall miljö:
  • Tillhandahålla varma arbetskläder och skyddsutrustning.
  • Säkerställa att det finns uppvärmda rastutrymmen.
  • Justera arbetstider för att minimera exponering för kyla.
  • Öka frekvensen av pauser för att arbetstagarna ska kunna värma sig.
 • För varm miljö:
  • Installera luftkonditionering eller fläktar för att sänka temperaturen.
  • Ge tillgång till tillräckligt med dricksvatten för att förebygga dehydrering.
  • Anpassa arbetsuppgifter och arbetstider för att undvika de varmaste perioderna på dagen.
  • Erbjuda extra pauser i svala områden.

Genom att proaktivt hantera arbetsplatsens temperatur kan arbetsgivare förbättra arbetsmiljön och säkerställa att de anställda förblir friska, produktiva och säkra.

Hur regleras temperaturen på bästa sätt?

För att reglera temperaturen på bästa sätt på en arbetsplats är det viktigt att ha ett väl utformat ventilations- och uppvärmningssystem. Automatiska klimatanläggningar som justerar temperaturen baserat på yttre och inre förhållanden kan vara mycket effektiva. Det är också viktigt att regelbundet underhålla dessa system för att säkerställa deras funktionalitet.

För planering och genomföring av VVS-system så krävs det ofta en erfaren VVS-projektör, läs mer om detta i vår artikel ”Vad gör en VVS-projektör? Betydelsen inom samhällsbyggande”. 

ett bra ventilationssystem och uppvärmningssystem är ett måste för att reglera och hålla en jämn temperatur i större byggnader och arbetsplatser
Ett bra ventilationsssystem och uppvärmningssystem är ett måste för att kunna reglera och hålla en jämn temperatur i större byggnader och arbetsplatser.

Slutsats – Temperatur enligt arbetsmiljölagen

Att upprätthålla en optimal temperatur på arbetsplatsen är inte bara ett krav enligt arbetsmiljölagen, utan också en nödvändighet för att säkerställa de anställdas hälsa, säkerhet och produktivitet. Om man implementerar effektiva ventilations- och uppvärmningssystem och anpassar arbetsförhållandena efter rådande temperaturer, så kan arbetsgivare skapa en trygg och behaglig arbetsmiljö som gynnar både företaget och dess anställda. Arbetsgivare bör regelbundet övervaka temperaturerna på arbetsplatsen och vidta nödvändiga åtgärder för att hålla dem inom rekommenderade gränser för att undvika negativa hälsoeffekter och rättsliga konsekvenser.

För ytterligare säkerhet på arbetsplatsen, mer specifikt inom ögonduschar och nödduschar, besök Hatasuihkut.com och skicka in din prisförfrågan redan idag, här finns ett brett utbud av kvalitativa produkter som sätter användaren i främsta fokus.